Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama ES fondų finansuojamą projektą „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-0001), 2020 m. lapkričio 12-13 d. atliko Radviliškio muzikos mokyklos išorės vertinimą. Vertinimas atliktas vadovaujantis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-342 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta metodika bei Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu  2020 m. lapkričio 5 d. Nr. T-363 "Dėl Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Vertinimo komisija pateikė šiuos stipriuosius ir tobulintinus Radviliškio muzikos mokyklos veiklos aspektus:
 

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai


Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai

1. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (2.) – aukštas lygis.

1. Teikėjas naudoja individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo sistemą (1.3) - vidutiniškas lygis.

2. Veiklų prieinamumas (5.) – aukštas lygis.

2. Teikėjas reguliariai aptaria vaiko ugdymo(si) eigą, pasiekimus bei pažangą su tėvais (globėjais / rūpintojais) (3.2) – vidutiniškas lygis.

3. Ugdymo programos / planai atnaujinamos / -i ar koreguojamos / -i atsižvelgiant į kintančius poreikius (6.2) – aukštas lygis.

3. Darbuotojai žino veiklos tikslus, pripažįsta ir prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą. (12.2) – vidutiniškas lygis.

4. Bendradarbiavimas ir bendravimas (8.) – aukštas lygis.

 

5. Psichologinė aplinka (11.) – aukštas lygis.

 
 

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2023 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 192521
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
3.png1.png3.png3.png5.png2.png
Šiandien32

Penktadienis, 14 birželio 2024
Į viršų