Admission

Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas „Polifonija ir aš“ šiais metais jau šeštasis. Tiesa jis kitoks, virtualus, tačiau pagrindinių tikslų skatinti mokinių domėjimąsi polifonine muzika; atskleisti jaunųjų muzikų individualybę, atlikėjo meistriškumą, turtinti jų koncertinę praktiką; skatinti mokinių saviugdą, kūrybingumą, norą muzikos atlikimu išreikšti savo pažinimą; pažadinti mokinio-atlikėjo sugebėjimą emociškai veikti klausytoją, pasitelkiant informacinių technologijų priemones; skatinti muzikos mokyklų bendradarbiavimą, suteikti mokytojams galimybę pasidalinti profesine patirtimi neprarado ir šiais metais.

Konkursas „Polifonijas ir aš“ išaugo iš tokio pat vardo festivalio. Šis festivalis gyvuoja jau 16 metų. Pirmą kartą jaunieji pianistai prie vargonų prisiliesti galėjo 2004 metais.

Festivalio bei konkurso kuratorė ir sumanytoja Radviliškio muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė, koordinatorė Radviliškio muzikos mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Diana Sabulienė.

 

Brangūs VI-ojo Tarptautinio virtualaus jaunųjų pianistų konkurso „Polifonija ir aš“ dalyviai, jų mokytojai bei tėveliai! Sveikiname jus ir džiaugiamės, kad konkursas sulaukė tiek dėmesio ir jame dalyvavo 94 jaunieji pianistai iš: Latvijos, Estijos, Bulgarijos, Ukrainos, bei Lietuvos. Konkursą vertino komisija: Komisijos pirmininkė: Jurga Silickienė-Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

Konkursą vertino komisija:

Komisijos pirmininkė:

Jurga Silickienė - Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja ekspertė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

 

Komisijos nariai:

Marija Zrajeva (Estija) - Narvos-Jõesuu muzikos mokyklos fortepijono mokytoja, akompaniatorė. Tarptautinių ir respublikinių konkursų Žiuri narė.

Jovita Vaičiulienė - Kauno 1-osios muzikos mokyklos fortepijono mokytoja- ekspertė, respublikinių ir tarptautinių konkursų Žiuri narė, konkursų, festivalių organizatorė. Muzikinių edukacinių stalo žaidimų, knygų, fortepijono pradžiamokslio autorė.

 

Jana Aleknavičienė - Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos fortepijono mokytoja - metodininkė, muzikos magistrė, tarptautinių konkursų laureatė.

 

Diana Sabulienė – Radviliškio muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, fortepijono metodinės grupės pirmininkė.

 

Diplomai dalyviams ir mokytojams bus išsiųsti į nurodytus elektroninius paštus iki 2022 gegužės 16 dienos.

SVARBU: kilus neaiškumams ar neradus savo duomenų konkurso nugalėtojų sąrašuose rašykite Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba skambinkite +370 682 38968 konkurso kuratorei Dianai Sabulienei.

Ačiū jums už nuoširdų muzikavimą, meilę muzikai. Tikimės jūsų sulaukti ir kituose konkursuose!

Admission

The International Competition for Young Pianists "Polyphony and I" is the sixth this year. True, it is different, virtual, but the main goals are to stimulate students ’interest in polyphonic music; to reveal the individuality of young musicians, the mastery of the performer, to enrich their concert practice; to encourage students' self-development, creativity, desire to express their knowledge through music; to awaken the student-performer's ability to emotionally influence the listener by means of information technology; to promote cooperation between music schools, to give teachers the opportunity to share professional experience has not lost this year either.

The Polyphony and I competition grew out of a festival of the same name. This festival has been around for 16 years. Young pianists were able to touch the organ for the first time in 2004.

The curator and creator of the festival and competition is Aurelija Stončiuvienė, the headmaster of Radviliškis Music School, and the coordinator is Diana Sabulienė, a piano teacher at Radviliškis Music School.

 

Dear participants of the 6th International Virtual Competition for Young Pianists "Polyphony and I", their teachers and parents! We congratulate you and are glad that the competition received so much attention and 94 young pianists took part in it from: Latvia, Estonia, Bulgaria, Ukraine and Lithuania.

Competition evaluation jury:

President of the jury:

Jurga Silickienė - Vilnius Balis Dvarionas Music School Teacher Expert, Chair of the Piano Methodological Group.

 

Jury members:

Marija Zrajeva (Estija) - Piano teacher at Narva-Jõesuu Music School, accompanist. Member of the Jury for International and Republican Competitions.

Jovita Vaičiulienė - piano teacher of Kaunas 1st Music School - expert, member of the Jury of national and international competitions, organizer of competitions, festivals. Author of musical educational board games, books, piano elementary school.

Jana Aleknavičienė - Klaipėda Juozas Karosas Music School piano teacher - methodologist, master of music, winner of international competitions.

 

Diana Sabulienė - Radviliškis Music School teacher methodologist, chair of the piano methodological group.

 

Diplomas for participants and teachers will be sent to the specified emails by May 16, 2021.

IMPORTANT: in case of uncertainties or not finding your data in the list of winners of the competition, write to Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. or call +370 682 38968 to the curator of the competition Diana Sabulienė.

Thank you for your sincere musicianship, love of music. We look forward to seeing you at other competitions!

Admission

Международный конкурс юных пианистов «Полифония и я» в этом году шестой. Да, он другой, виртуальный, но основные цели - стимулировать интерес студентов к полифонической музыке; раскрыть индивидуальность юных музыкантов, исполнительское мастерство, обогатить их концертную практику; поощрять саморазвитие, творчество студентов, желание выразить свои знания через музыку; пробудить у студента-исполнителя способность эмоционально воздействовать на слушателя с помощью информационных технологий; развивать сотрудничество между музыкальными школами, дать учителям возможность делиться профессиональным опытом, который не пропал и в этом году.

Конкурс «Полифония и я» вырос из одноименного фестиваля. Этому фестивалю уже 16 лет. Впервые юные пианисты смогли прикоснуться к органу в 2004 году. Куратор и создатель фестиваля и конкурса, директор Радвилишкисской музыкальной школы Аурелия Стончювене, координатор Радвилишкисской музыкальной школы, педагог по игре на фортепиано, методист Диана Сабулене.

 

Уважаемые участники VI Международного виртуального конкурса юных пианистов «Полифония и я», их учителя и родители! Поздравляем вас и рады, что конкурс привлек столько внимания и в нем приняли участие 94 юных пианиста из: Латвии, Эстонии, Болгарии, Украины и Литвы.

Оценочная жюри конкурса:

Председатель  жюри конкурса:

Jurga Silickienė (Юрга Силицкене) - Вильнюс, педагог-эксперт, музыкальной школы имени Балиса Дварионаса, председатель методической группы по фортепиано.

 

 

Члены жюри конкурса:

Marija Zrajeva (Estija) - Преподаватель фортепиано в музыкальной школе Нарва-Йыэсуу, концертмейстер. Член жюри международных и республиканских конкурсов.

Jovita Vaičiulienė  (Йовита Вайчюлене) -  Каунас, педагог-эксперт по фортепиано в первой музыкальной школе Каунаса, член жюри национальных и международных конкурсов, организатор конкурсов, фестивалей. Автор музыкальных образовательных настольных игр, книг для начальной школы по классу фортепиано.

Jana Aleknavičienė (Яна Алекнавичене) – Клайпеда, преподаватель фортепиано Клайпедской музыкальной школы имени Юозаса Каросаса - педагог-методист, мэтр музыки, лауреат международных конкурсов.

Diana Sabulienė (Диана Сабулене) – Радвилишкис, педагог-методист Радвилишкисской музыкальной школы, заведующая фортепианной методической группой.

 

Дипломы участникам и преподавателям будут отправлены на указанные адреса электронной почты до 16 мая 2021 года.

ВАЖНО: в случае сомнений или отсутствия ваших данных в списке победителей конкурса напишите на Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. или позвоните по телефону +370 682 38968 куратору конкурса Диане Сабулиене.

Спасибо за вашу искреннюю музыкальность, любовь к музыке. Ждем вас на других соревнованиях!

 Rezultatai/Results/Pезультаты:

A kategorija/Category/Категория

B kategorija/Category/Категория

C kategorija/Category/Категория

D kategorija/Category/Категория

 

 

 
 
 

2022 metų balandžio 13d. Radviliškio muzikos mokyklos V klasės muzikos istorijos grupės mokiniai (mokytoja Jelena Pociuvienė) dalyvavo netradicinėje - integruotoje pamokoje “Lietuvių liaudies šokiai, rateliai, žaidimai”, kurią maloniai sutiko pravesti Radviliškio kultūros centro šokio kolektyvo “Šelmiai” meno vadovas Edmundas Verpetinskas.

Vaikus, programos vadovas, pasitiko pasidabinęs nacionaliniais lietuvių liaudies rūbais. Pamokos metu mokiniai buvo supažindinti su liaudies šokio kolektyvo “Šelmiai” veikla, kelionėmis, pelnytais apdovanojimais. Turėjo patys galimybę prisiliesti prie lietuvių liaudies šokio meno.

Vadovaujami E. Verpetinsko vaikai išmoko pagrindinius liaudies šokio elementus-žingsnelius, judesius, jų junginius. Abejingų nepaliko ir išmokti rateliai-žaidimai “Šiaučiukas-kriaučiukas”, “Auskim sesutės abrūsus”.

Linksmą programą užbaigė žaidimas - “Laimingas skėtis”, nugalėtojai buvo apdovanoti Saldžiomis “Velykų” dovanelėmis, visi dalyviai paguodos prizais- saldainiais.

Kasmet organizuojamas Šiaulių regiono jaunųjų pianistų festivalis turi gražią tradiciją - susiburti drauge kurioje nors muzikos ar meno mokykloje. Dėl pandemijos kelis metus festivalis nevyko, todėl ypač smagu buvo vėl visiems pianistams susitikti Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykloje. Organizatoriai pasistengė ir šiltai sutiko svečius naujose renovuotose patalpose. Radviliškio muzikos mokyklos 9 pianistai dalijosi savo pasirodymu scenoje kartu su Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos, Šiaulių Dainų muzikos mokyklos, Kuršėnų meno mokyklos ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklojos jaunaisiai atlikėjais. 50 dalyvių nuo mažiausių iki vyriausių užpildė naujai įrengtą salę fortepijoninės muzikos garsais. Mūsų mokyklos mokinius Gytę Tamošiūnaitę, Saulę Morkūnaitę, Deimantę Vėžytę (mokytoja Diana Sabulienė), Liepą Dišlę, Miglę Gaubaitę (mokytoja Ernesta Linkevičienė) ir Enriką Ivanovą, Tomą Tkačiuk, Armina Kulpytę, Kariną Šeipak (mokytoja Vera Silickaja) organizatoriai apdovanojo dalyvių diplomais ir saldžiomis dovanomis. Šiaulių regiono jaunųjų pianistų festivalio tradicinis suvenyrai – fortepijonas ir renginio vėliava perduoti Radviliškio muzikos mokyklai. Tai reiškia, kad sekantis festivalis – mūsų mokykloje. Mokiniai ir juos lydinčios mokytojos, grįžo pilni įspūdžių, pasisėmę idėjų ir noro tobulėti.

2022 m. balandžio 7 d. Radviliškio muzikos mokykloje įvyko liaudies muzikos atlikėjų festivalis „Žirginėliai“. Šis festivalis vyksta jau šeštąjį kartą, visada pavasarį, kai bunda gamta, kai skleidžiasi pirma žaluma. Ir muzikos mokyklos salė pražydo žirginėliais, ir suskambo vaikų muzikavimu įvairiais liaudiškais instrumentais. Į festivalį atvyko apie 100 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, muzikos mokyklų atlikėjų ir kolektyvų, dauguma jų pasipuošę tautiniais kostiumais. Festivalio dalyvius pasveikino muzikos mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė, kartu su muzikos mokyklos mokine, dukterėčia Lėja Deltuvaite sudainuodamos liaudies dainą. Lietuvių l. šokį „Pleškutis“ nuotaikingai pagrojo Radviliškio lopšelio-darželio „Bitučių“ grupės ugdytiniai (mokytoja Jolita Goštautienė). Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ansamblis „Radviliukai“ atliko dainą „Kukutis“ (mokytoja Dovilė Pranaitytė). Daugiausia dalyvių atvyko iš Radviliškio Vaižganto progimnazijos: 1 c kl., 2 c kl., 4 c kl. mokyklinių dūdelių orkestrai pagrojo „Ežiuko valsą“, „Rudens valsą“ ir lietuvių l. dainą „Ant kalno karklai siūbavo“ (mokytojai Tomas Kanapinskas, Ingrida Kasperavičiūtė, Aurelijus Slanksnis, Audronė Slanksnienė). Šeduvos gimnazijos pradinių klasių folkloro kolektyvas „Malūnėlis“ padainavo žemaitišką dainą „Raudonėkis raudonuoja“ ir dainai pritarė įvairiais liaudiškais instrumentais. Baisogalos kultūros centro vaikų kapela „Žvangučiai“ sutrenkė Kaimišką valsą ir Bekerio polką (vadovas Vilimas Malinauskas).

Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai liaudies muziką atliko įvairiausiais instrumentais: gitara, smuikais, akordeonais, kanklėmis, birbynėmis, padainavo daug gražių dainų. Jie grojo ir dainavo po vieną, ansambliais, kartu su mokytojais. Festivalio pabaigoje mokytojų ansamblis paskudučiavo „Skudučių polkutę“, o akordeonininkų orkestras baigė festivalį „Pašaipyne“.

Dėkojame renginio organizatorei ir vedėjai Jūratei Stakvilevičienei. Dėkojame mokytojams, išmokiusiems mokinius įvairiais instrumentais groti liaudišką muziką ir paskatinusiems dalyvauti festivalyje.

Sveikiname Nacionalinio Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso antrojo etapo nugalėtojus Kajų Korsaką ir jo mokytoją Verą Silickają.  Linkime sėkmės finaliniame etape!!!

Gražų kovo 30 dienos rytą Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai bei mokytojai apsilankė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje. Siekiant plėtoti mokinių profesinį veiklinimą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, bendrų veiklų organizavimą, susitikimo metu buvo pasirašyta tarpmokyklinio bendradarbiavimo sutartis. Mokiniams buvo suteikta informacija apie reikiamo išsilavinimo įgijimo, karjeros planavimo galimybes, įdomiai ir patraukliai pristatyta mokykla, surengtas nuotaikingas koncertas. Džiaugiamės gražia mūsų įstaigų draugystės pradžia.

Po puikaus pusdienio Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje, mūsų laukė edukacija Čiurlionio muzikos pasaulis" Čiurlionio namuose. Edukaciją vedė Čiurlionio namų direktorius; M. K. Čiurlionio proanūkis; pianistas Rokas Zubovas. Mokiniai buvo sužavėti M. K. Čiurlionio kūryba, nuostabiu pasakojimu, bei koncertu.

Kovo 28 d. Kaišiadorių meno mokykloje įvyko I-asis respublikinis virtualus konkursas „Žavingoji pjesė“. Pjesė – prancūzų kilmės žodis, kuris reiškia „gabaliukas“, nedidelis, didesnis. Pjesė muzikoje - tai nedidelis, išbaigtas instrumentinis kūrinys solo arba instrumentų ansambliui. O jeigu tai nedidelis, tai turi būti gražus ir žavus kūrinys. Kaišiadorių meno mokyklos bendruomenė pasirinko organizuoti konkursą pianistams ir stygininkams. Konkurso iniciatorė – Kaišiadorių meno mokyklos fortepijono mokytoja metodininkė Daiva Uždravė. „Žavingoji pjesė“ sulaukė didelio atlikėjų skaičiaus iš visos Lietuvos. Atliekamas pjeses nuotoliniu būdu atsiuntė 337 dalyviai, juos ruošė 174 šalies muzikos ir meno mokyklų mokytojai. Geografija labai plati: atlikėjai iš Vilniaus, Kauno, Jonavos, Zarasų, Utenos, Skuodo, Plungės ir kitų rajonų. Pjeses grojo ir pianistai, ir jaunieji smuikininkai, violončelininkai, klasikinės gitaros bei kanklių muzikantai.

Konkurse dalyvavo pianistai iš Radviliškio muzikos mokyklos. Jie parsivežė puikių laimėjimų.

Armita Kulpytė (3 kl.) kategorijoje „Polifoninė pjesė” laimėjo II vietą. Kajus Korsakas (6 kl.) kategorijoje „Kantileninė pjesė” laimėjo II vietą, kategorijoje „Techninė pjesė” – I vietą. Akvilė Korsakaitė (kryptingas ugdymas) kategorijoje „Kantileninė pjesė” tapo I vietos laureate.

Sveikiname mokinius ir jų mokytoją ekspertę Verą Silickają !!!

2022 m. kovo 31 dieną Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykloje įvyko V Tarptautinis vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas Algimanto Raudonikio kūrybai paminėti, jame dalyvavo ir Radviliškio muzikos mokyklos solistės: Adelė Poškutė, Adija Meškauskaitė, Lėja Deltuvaitė bei chorinio dainavimo klasės merginų vokalinis ansamblis. Mokines konkursui paruošė mokytojos Aurelija Meškauskienė, Inga Petrauskienė ir koncertmeisteris Rytis Borusevičius. Konkurso komisijai paskelbus rezultatus, paaiškėjo, kad solistė Adelė Poškutė ir merginų vokalinis ansamblis pelnė II laipsnio laureato diplomus, solistė Adija Meškauskaitė tapo III vietos laureate.

Sveikiname jaunąsias atlikėjas ir jų mokytojus, linkėdami skambių balsų ir gražių pergalių!

2022 m. kovo 14-18 dienomis vyko VII-asis Šiaulių fortepijoninių duetų festivalis Fort Duo Fest, kuris susideda iš dviejų dalių: pirmojoje edukacinėje programoje vyksta tarptautinio lygio fortepijoninių duetų koncertai bei meistriškumo kursai Šiaulių apskrities muzikos ir meno mokyklose, antrojoje dalyje jaunieji pianistai varžosi fortepijoninių duetų konkurse.

Kovo 14 dieną, festivalio sumanytojas, meno vadovas, Londone gyvenantis pianistas Rimantas Vingras, Radviliškio muzikos mokykloje vedė meistriškumo pamokas mūsų mokyklos mokiniams: Augustui Kazakevič, Justei Levickaitei (mokytojas R. Borusevičius), Kajui Korsakui (mokytoja V. Silickaja) ir Emilijai Dambrauskaitei (mokytoja A. Stončiuvienė).

Po meistriškumo pamokų vykusiame puikiame profesionalių atlikėjų koncerte, kuriame kūrinius atliko Rimanto Vingro ir Zlatos Oliinyk (Ukraina) bei Rimanto Vingro bei jo mokinio Lukas Boyld (Jungtinė Karalystė) fortepijoniniai duetai, mokyklos bendruomenė turėjo galimybę susipažinti su profesionaliąja muzika ir jos vystymosi tendencijomis. Koncerto pabaigoje nuskambėjęs ukrainiečių kompozitoriaus M. Skoryk kūrinys ,,Melodija“, palietė visų širdis. Taikos ir laisvės troškimas liko skambėti visų širdyse.

Džiaugiamės ir norime padėkoti festivalio organizatoriui Rimantui Vingrui už galimybę kasmet dalyvauti šiame projekte.

Kovo 10-osios popietę Radviliškio mokyklos salėje įvyko šventinis mokinių koncertas „Dainuoju ir groju Lietuvai" skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Gausiai susirinkę koncerto dalyviai, bei juos atlydėję tėveliai koncertą pradėjo iškilmingu Lietuvos himno giedojimu. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Aurelija Stončiuvienė. Sveikindama su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  diena, ji paragino siųsti šilčiausius linkėjimus ir mintis Ukrainos žmonėms. Koncerto metu taip pat buvo renkamos paramos lėšos skirtos paaukoti nuo karo nukentėjusiems Ukrainos žmonėms.

Koncerte lietuvių kompozitorių kūrinius atliko mokyklos jaunieji atlikėjai:

 • Pianistai - Augustė Abromavičiūtė, Gabija Samoškaitė, Urtė Kucevičiūtė, Elena Minciūtė, Gytė Tamošiūnaitė, Saulė Morkūnaitė, Akvilė Korsakaitė, Gabija Liubavičiūtė, Kajus Korsakas.
 • Gitaristas Augustas Žiškys,
 • Smuikininkė - Deimantė Rušaitė,
 • Kanklininkės - Agota Hokušaitė ir Morta Navickaitė,
 • Solistės - Adija Meškauskaitė,ir Keitė Andrulytė,
 • Akordeonistas - Matas Rimkūnas,
 • Birbynininkas - Vakaris Valčiukas,
 • bei ankstyvojo muzikinio ugdymo klasės mokiniai.

Už mokinių paruošimą koncertui dėkojame mokytojams:

 • D. Sabulienei,
 • I. Petrauskienei,
 • I. Lipinskienei,
 • V. Silickajai,
 • R. Apšegienei,
 • L. Baranauskienei,
 • J. Stakvilevičienei,
 • J. Pociuvienei,
 • D. Pranaitytei,
 • M. Atstopui,
 • T. Kanapinskui.

Taip pat dėkojame ir koncerto organizatorei, bei vedančiajai, mokytojai Laurai Baranauskienei.

Kovo 11-ąją Aukštelkų kultūros namuose vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirta Nominacijų popietė - 2021m. Joje buvo pagerbti Aukštelkų seniūnijos nusipelnę žmonės.

Popietėje koncertinius numerius atliko Radviliškio muzikos mokyklos merginų vokalinis ansamblis (mokytoja Aurelija Meškauskienė) bei saksofonininkų kvartetas (mokytojas Donatas Baltutis)

Dienynas

Vidinis tinklas

eTwinning

Erasmus

Mintys apie muziką

Vadovo 2022 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita

2022 metų balandžio mėn. veiklos planas

Informacija dėl koronaviruso

Radviliškio muzikos mokyklos instrumentų derintojas

etaplius(Etaplius.lt straipsnis)

Ankstyvosios intervencijos modelis

Iš mokyklos gyvenimo

20161212 161925
Mokytojų Lauros Petkuvienės ir Tomo Kanapinsko mokinių Kalėdinis koncertas tėveliams
2.png9.png2.png9.png8.png4.png
Šiandien38

Penktadienis, 08 gruodžio 2023
Į viršų